دلم گرفته حوصله خودمو ندارم دلم از خیلی ها گرفته
دلم گریه میخواد دل از همه گرفته
 دلم از او کسی گرفته که بهش گفتم تو ... من هستی
.
.
..
...