خدایا؟؟؟؟!! جای سوره ای به نام ؛عشق؛ درقرآنت خالیست....
که اینگونه آغازمیشود:
قسم به روزی که قلبت رامی شکنند وجز خدا مرهمی برایت نیست...!