گاهی نمیشه دست از دوست داشتن یکی برداشت

حتی وقتی ازش متنفری ...!