گاه بعضی از حرف ها
چنان به جان آدمی زخم می زنند
که زهر اگین ترین خنجر ها نمی زنند.....!