کاش میشد برم زیره این بارون شدیییید که داره میاد بشینم زانوهامو بغل کنم و های های گریه کنم ، کاش میشد بعد از این کارم هرچی که تو ذهنم بود شسته میشد و حتی اسمم هم یادم نمیومد، بعدش خدا میومد میگفت : پاشو عزیزم پاشو بریم الأن سرما میخوری دیگه اینجا جای تو نیست!!! ای کاااش .....