یقین دارم..
که از همان اول هم
قرار سرنوشت
این نبود که تا آخر عمر
هر وقت باران می بارد
یک چتر
برایِ هر دو نفرمان باز شود
یک چتر شد برای تو
من ماندم بی چتر
بی تو