چه خوشحالم که تو میخندیو دستات تو دستاشه
یه درصد فکر نکن اینجا کسی غم توی چشماشه
اگه از قلب تو دورم میدونم که چقدر سخته
تحمل میکنم دردومیگم این قسمت بخته
همش دردو همش رنج وهمش احساس بی خوابی
شده این زندگی کابوس پر از احساس بی تابی
چه بازم شد از این عشقی که تو سهم کسی باشی
توی تنهای میمیرم توهمدرد کسی باشی
به این فکر کن که با یادت چقدراین زندگی سرده
توام این حسو میفهمی گلم این زندگی درده
به فکر من نباش عشقم نمیخوام دیگه برگردی
آره اون با تو خوشبخته نمیخوام دیگه برگردی
نگیری دیگه سراغه این چشارو که تر کردی
برو فکر کن به رویاهات نمیخوام دیگه برگردی
چه خوشحالم که تو میخندیو دستات تو دستاشه
یه درصد فکر نکن اینجا کسی غم توی چشماشه
اگه از قلب تو دورم میدونم که چقدر سخته
تحمل میکنم دردومیگم این قسمت بخته