خیلی سخته یه نفرو بیشتر از جونت دوست داشته باشی...
ولی...
وقتی خوب شناختیش بفهمی که فقط واسش یه زنگ تفریح بودی....