به خدا گفت: خداوندا عزیزترین بندگانت چه کسانی هستند؟
خداوند فرمود: آنان که می توانند تلافی کنند.... اما به خاطر من، می بخشند.