گاهی بی هوا
دلم هوایت را می کند
هوای تو ,
تویی که هیچوقت هوایم را نداشتی ...