می نویسم ..
می نویسم ..
و باز هم ، می نویسم !
اما چه سود؟!
دیگر نه تو می خوانی ،
نه می آیی و نه میمانی!
دیگر کلمات هم کلافه شده اند
از بیهودگی..
نه حجم دلتنگی ام را دارند و
نه جنبه عشقم !!!
ولی با همه این اوصاف..
من !
می نویسم ..
می نویسم ..
و باز هم می نویسم…