گاهی نیاز داریم بی خیال شویم
بی خیال گذشته
بی خیال آینده
بی خیال احساس، بی خیال اگرها و شایدها
گاهی لازم است بگوییم
هر چه باداباد !!!