زخم هایت را پنهان کن ...

این روزها آدما بسیار با نمک شدند. . .!