هی فلانی ! زندگی شاید همین باشد
یک فریب ساده ی کوچک
آنهم از دست عزیزی
که تو دنیا را جز برای او
وجز با او نمی خواهی !
آری ! آری !
زندگی باید همین باشد !
( اخوان ثالث)