اگه کسی بهت گفت دوستت دارم
لزوما به این معنی نیست که کَــس دیگه ای رو دوست نداره.....!