در پی آن نگاه های بلند ،
حسرتی ماند و
آه های بلند!