سیگار بکش.....مست کن........بغض کن........گریه کن.........اصن دق کن.......!!!
ولی با ادم بی ارزش درد و دل نکن.....همین :