تقصیر من که نیست !

این بغض های سمج عادت شان شده است که مدام

سر از کار دلم در آورند