منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش اشکهایت را با دستهای

خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند