بگو چطور ثابت کنم که تو بهم نفس میدی؟
یه راهی پیش روم بزار
یه کم بهم فرصت بده