وقتی هستی نیستم ,
وقتی نیستی هستم ,
وقتی هستم نیستی,
وقتی نیستم هستی
ای همه ی نیست شده ی هستی من,
هستی من نیست می شود
وقتی تو نیستی