کاش می فهمیدی
بی تو
لحظاتم
چه سخت می گذرند
و من برای داشتنت
به معجزه دل بسته ام...!!!!!!!!!!