دوستت دارم
‌با زبان مادری ام
تا ابد
به طرز تازه ای ...
به نامت که فکر می کنم
دستهایم عرق می کنند
و شیدائی چون عطر تند کُندری می شود
در دامنه ی کوهی با عرض شانه های من
با تو که حرف میزنم
انگار با خودم نجوا می کنم ...
ما با هم به بوسه می رسیم
و در هم شدت پیدا می کنیم ...
بگو بعد از گریستن چه باید کرد ؟
بعد از شعر چه باید گفت ؟
حالم را از که بپرسم؟
دستم را روی کدام دیوار بگذارم برای قلبم بهتر است ؟