اگر در طرب آیم؛ با توام
وگر در طرب نایم؛ بی خودم
اندوه عشق توست مرا گرم می کند