موهایم
نوازش
دستی را
می خواهد
با طعم
نــــــــــاز …

نه نیــــــــــــاز …!