خدایا کفر نمی گویم
پریشانم چه می خواهی تو از جانم
مرابی آنکه خودخواهم اسیر زندگی کردی
 خداوندا تو مسئولی خداوندا تو تنهایی و من تنها
تو یکتایی و بی همتا
و لیکن من نه یکتایم ، نه بی همتا
فقط تنهای تنهایم…