اگه به یه جایى رسیدى که عقلت گفت برو ،
دلت گفت بمون ؛
دلت مثل همیشه غلط زیادى کرده !
محلش نذار ،

راهتو بگیر برو که هر چى بدبختیه از همین موندن هاست