غرور گفت :
غیر ممکن است

تجربه گفت :
خطرناک است

عقل گفت :
بیهوده است

دل زمزمه کرد :
امتحان کن.
و من امتحان کردم و غرورم و دلم شکست و عقل گفت دیدی گفتم بیهوده است .......