آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود ...
تمام شد ...!
امروز با تو بودن
یا نبودن فرقى ندارد ...
سیگار باشد یک خیابان و برگهاى زرد پائیزى ...
من میروم تا دود کنم هستى ام را ...