انقدر میخواهمت...
که نبودنت برایم عــــــذاب است
پس چگونه!!!
میتوانی نباشی؟!!
گاه که میگویی : دوستت دارم
فاصله ها میگذرند
... ...ومن....به تو میرسم
قشنگ ان است که فاصله ها را حفظ کنیم
و در پی رسیدن بهم باشیم.....