برای عشق گریه کن،
اماکسی رابه خاطرعشق به گریه کردن ننداز!!

باعشق بازی کن،
اماهرگزکسی را با عشق بازی نده ...