امروز با تمام دنیا قهرم، اما... اگر تو صدایم کنی، با همان حماقت و سادگی ام میگویم: جآنم.