دلم میخواهد فریاد بزنم بگویم:

من مترسکه خاطرات تو نیستم!!

درست مثل دیوانه ای
که اصرار دارد بگوید من دیوانه نیستم


راستی!گفته بودم؟

من دیوانه نیستم..