تو باختی؛
چون کسی را از دست دادی که دوستت داشت؛
من بردم؛
چون کسی را از دست دادم که دوستم نداشت ..