بلیط ِ برگشت،
هیچ مسافری را از رفتن منصرف نمی کند !
می دانم
و شاید نمی دانی!
که این قطار،
روزی در جایی می ایستد و تو،
به تمام ِ خاطره هایمان،
یک بلیط ِ برگشت بدهکار می شوی!