مردها بــــغــض میکنند

بعد لبخـــند تقلبی میزنند

و در جیبهایشان به دنبال فــنــدکــــــ میگردند …!!!