اگر زندگانی برای باور کردن و دوست داشتن است ...
من مدت ها باور کرده ام و دوست داشته ام ....
مدت ها راست گفته ام و دروغ شنیده ام .
حال بس است .

"نیما یوشیج"