چه جالب دوست داشتن ..
شبیه..
مسابقه صندلی شده است...
دیر بجنبی سر جایت نشسته اند...!