دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

حال من خوب است
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
نگران نباش، " حـال من خوب اســت "
بــزرگ شده ام...
دیگر آنقدر کــوچک نیستـم که در دلتنگی هایم گم شوم...!
آمـوختــه ام،
که این فاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش "زندگی ست"
... آمــوختــه ام

که دیگــر دلم برای "نبــودنـت" تنگ نشــــود.

راستی،

دروغ گفتن را نیز، خوب یاد گرفتـه ام...!

"حال مـــن خوب اســت" ... خوبِ خوب