عـاشـق روزهــــــــــــایی هستـم
که مهـــــربان میـــــشـــوی . . .
حتـــی اگـــــــــــر نفهـــــــــــمم چرا..