گریه کن تو می تونی پیش اون نمی مونی اون دیگه رفته بسه تمومش کن .

گریه کن ته خطه عشق تو دیگه رفته تو دل یکی دیگه نشسته تمومش کن.

چشم به راه نشین اینجا می مونی دیگه تنها گریه نکن دیگه اون نمی آد خونه

دست بکش دیگه از اون طفلکی دل داغون اون دیگه خوشه فکر نکن حالتو میدونه

تنها می مونی آخه این و میدونی مثل اون پیدا نمی شه .

اشکات میریزه آخه اون واست عزیزه توی قلبته همیشه .

یادش می افتی دلت آتیش میگیره میگی کاش برگرده پیشم.

راهی نداری تو باید طاقت بیاری آخه میدونی نمیشه

گریه کن تو می تونی پیش اون نمی مونی اون دیگه رفته بسه تمومش کن .

گریه کن ته خط عشق تو دیگه رفته تو دل یکی دیگه نشسته تمومش کن.

چشم به راه نشین اینجا می مونی دیگه تنها گریه نکن دیگه اون نمی آد خونه