چقدر سخته تو هق هق گریه هات ، نفس کم بیاری…
اونوقت عشقت به یکی دیگه بگه “نفس”…