برو ولی اینو بدون هر جا باشی دوست دارم ، هنوز برای دیدنت رو رویاهام پا میذارم ، دل منو شکستی وقتی تنهام گذاشتی ،
کاش می دونستم که تو هیچوقت دوسم نداشتی..