من عاشق اون دیالوگم که پدر ژپتو به پینوکیو می گفت:


پینوکیو...!چوبی بمان...!آدمها سنگی اند. دنیایشان قشنگ نیست!