چه زیبا می خندی . . .
چه عاشقانه شاد می شوم . . .
و چه شبها اشک میریزم از غم نبودنت . . .
بخند عشق من ... بخند..