امروز را با مــــن بمان ، من اهل فردا نیــــــســــــــــــــــــتم ♥
خــــواهی بیا ، خواهی نیا ، من بی تــــو تـــنها نیســــتم ♥
در خــواب و بیداری دمی غایب ز چشــــــــمم نیســـــــتی ♥
من با تـــــــو دارم عالمی ، در فکر دنیا نیــــــــــــــــــــستم ♥