رفتنت را برای کدام خیابان گریه کنم..

که

پشیمان شودُ
تو را برگرداند

من هنوز "نبودنت" رابه "خودم" نگفتم.