میزنیم به سلامتی عشــــــــق
که تاوانش مرگ دل بود ؛ غـــــــم دل بود
این غــــــــــــم رفتنی نیست
یه روز به ما گفتن :
چون همسفر عشق شدی مـــــــرد سفر باش