تو رفتی و شب تاریک و خاموش تب بغضی منو گرفت در آغوش
تو رفتی و تمومه لحظه ها رو به یاد عشق تو کردم فراموش
تو نیستی لحظه ها رو غم گرفته تن ثانیه رو ماتم گرفته
تو نیستی و تمومه خنده هامو ،شب گریونه من ازم گرفته

خدا می بینه اشک آدما رو خودش داره حساب لحظه ها رو
خدا میدونه بی تو چی کشیدم خدا میشنوه بغض بیصدا رو

تو رفتی و شب تاریک و خاموش تب بغضی منو گرفت در آغوش
تو رفتی و تمومه لحظه ها رو به یاد عشق تو کردم فراموش

خدا می بینه اشک آدما رو خودش داره حساب لحظه ها رو
خدا میدونه بی تو چی کشیدم خدا میشنوه بغض بیصدا رو

تو رفتی و شب تاریک و خاموش تب بغضی منو گرفت در آغوش
تو رفتی و تمومه لحظه ها رو به یاد عشق تو کردم فراموش