دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

این بعضـــــی ها یعنـــــی ...
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
بعضـــی از نگــــاه ها
صــــدای قشنگـــــی دارنــــد .
بعضـــی ها را هـــر چقـــدر هم کــــه بخواهـــی
تمام نمی شوند ..
سکـــــوتشان خالــــی می کنــــــد دل آدم را ..

و عطر بوســــه هایشــــان
مست می کنــــد آدم را ..
این بعضـــــی ها یعنـــــی تــــــو